Přejít k obsahu

Areálová studia: Bavorská studia

                                                  

Charakteristika oboru

Tento studijní program vychází vstříc potřebám Plzeňského a Karlovarského kraje a reaguje tak na sílící tendence spolupráce s Bavorskem v regionu (zejm. od roku 2015), které se projevují ve všech sférách společenského i hospodářského života, a tedy i na potřebu kvalifikovaných odborníků v této oblasti. Plzeň a Plzeňský i Karlovarský kraj jako regiony těsně sousedící s Bavorskem jsou logickými partnery bavorských firem i kulturních a vzdělávacích institucí a je nanejvýš žádoucí, aby byly intenzivní kontakty na poli kulturním, hospodářském i vzdělávacím konečně zastřešeny i vysokoškolskou institucí, která má veškeré předpoklady pro zpracování česko-bavorské tematiky v oblasti projektů, odborných prací i oboustranných studijních kontaktů a která je zároveň zajímavým partnerem i pro subjekty z praxe. Touto institucí je právě Západočeská univerzita v Plzni (ve spolupráci s Univerzitou v Řezně), která je plně schopna připravit kvalitní a kvalifikované vysokoškolské absolventy, kteří budou moci spoluutvářet česko-bavorský region ve smyslu hlubšího porozumění mezi jeho obyvateli, intenzivní kulturní i hospodářské výměny a posilování veškerého potenciálu, který příhraniční prostor s tak silným partnerem, jakým je Bavorsko, nabízí.

Profil a uplatnění absolventa

Tento studijní program komplexně reaguje na specifika regionu výborně jazykově vybavenými absolventy (německý jazyk + znalost specifik bavorských dialektů jako regionálních variet spisovné němčiny), kteří budou zároveň disponovat praktickými dovednostmi potřebnými v různých oblastech komerční i neziskové sféry či státní správy (management, kulturní management, propagace regionu, rozvoj turismu, obchodní komunikace, legislativní rámec, projektový management apod.) a kompetencemi v interkulturní komunikaci (vycházejícími ze znalosti jazykových, sociálních, historických a kulturních kontaktů sousedních zemí). Kromě znalosti obecné a odborné němčiny jsou absolventi díky předmětům zaměřeným na jazyková specifika v jihoněmecké oblasti schopni chápat a reagovat na zvláštnosti těchto dialektů a aktivně komunikovat s mluvčími z různých vrstev společnosti, se kterými se mohou v pracovním životě setkat (turisté, klienti v lázeňství, zaměstnanci kulturních a vzdělávacích institucí a firem na různých pozicích, pracovníci ve státní správě apod.). Receptivní kompetence v oblasti daných variet němčiny jsou jedním z důležitých interkulturních prvků umožňujících studentům rychleji a účinněji navazovat kontakty s bavorskými rodilými mluvčími, kteří tyto znalosti oceňují. Tyto způsobilosti jsou tedy i důležitým aspektem sociálním.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z německého jazyka a kulturních a jazykových reálií Německa (s důrazem na reálie bavorské) a z ústního pohovoru v německém jazyce (motivace studenta pro studium vybraného studijního programu, orientace v oblasti česko-německých a česko-bavorských vztahů v evropském kontextu a v kontextu vztahů česko-německých, informovanost o aktuálním dění v této oblasti, představení bakalářské práce, příp. dalších aktivit studenta v rámci česko-německých a česko-bavorských vztahů či jeho zkušeností s životem, studiem a prací v sousední zemi).

Patička