Přejít k obsahu

O katedře

Katedra germanistiky a slavistiky (KGS) je filologickým pracovištěm, které pěstuje lingvistické, literárněvědné a kulturněhistorické disciplíny se zaměřením na germanistiku, germanobohemistiku a germanoslavistiku. Slavistický segment počítá především s ruským jazykem. Vědecko-výzkumná činnost katedry se zaměřuje na konfrontační lingvistiku a fonetiku, historickou lingvistiku, literární komparatistiku a kulturní historii (ve vztahu k českým zemím a areálu střední Evropy) a na výzkum odborného stylu v němčině.

Pedagogická činnost KGS je soustředěna na studijní program Filologie, v jehož rámci se katedra podílí na pěstování a rozvoji bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční praxi (CJKP) v kombinacích angličtina – němčina, angličtina - ruština němčina – francouzština a němčina – ruština. Bloky germanistických předmětů se KGS podílí na výuce v bakalářském oboru Humanistika a v magisterských oborech Evropská kulturní studia a Teorie a filosofie komunikace. Ve studijních programech FF ZČU zajišťuje KGS výuku odborného německého jazyka. Studenti doktorských programů fakult ZČU absolvují na KGS předměty Němčina pro doktorandy 1, 2. Studentům všech fakult ZČU nabízí KGS čtyřsemestrální certifikátový program Německá a rakouská interkulturní studia, který klade důraz nejen na jazykovou kompetenci, ale i na schopnost orientace v kulturním, společensko-politickém a hospodářském životě německy mluvících zemí ve vztahu k ČR.

Katedra pěstuje kontakty s různými odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí. Oddělení germanistiky spolupracuje s Filozofickou fakultou TU Chemnitz při realizaci studijního programu European Studies, který umožňuje německým studentům účastnit se výuky na FF ZČU, mj. i v kurzech KGS. Studenti oboru CJKP mají na základě partnerské smlouvy možnost absolvovat jednosemestrální studijní pobyt na TU Chemnitz. Další semestrální i krátkodobé pobyty se studentům FF nabízejí díky spolupráci KGS s pracovišti univerzit v Regensburgu, Zittau/Görlitz a od roku 2010 i v Bayreuthu. Pracovníci KGS dále spolupracují s odborníky z filozofických fakult a akademických ústavů v ČR a SR a z germanistických a slavistických pracovišť univerzit ve Freiburgu, Heidelbergu, Würzburgu a Lipsku. Katedra pravidelně pořádá mezinárodní konferenci Lingua Germanica a podílí se na organizaci mezinárodní konference ProfiLingua, kterou společně pořádají filologická pracoviště FF ZČU. KGS se účastní činnosti Svazu germanistů ČR a Středoevropského svazu germanistů, Literárněvědné společnosti při AV ČR, komparatistických aktivit České asociace slavistů, mezinárodní společnosti Ars Comparationis ad. Katedra je jedním z testovacích center TestDaF Institutu v Hagenu. Oddělení slavistiky po sémiotické stránce komunikuje s Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hermeneutická linie má vazbu na Katedru slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Patička